สถาบันสอนร้องเพลง และ ดนตรี หลักของ GMM Grammy นำทีมโดย ครูเจ

Language

Courses

หลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆของสถาบัน Grammy Vocal Studio ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความสามารถทางด้านการร้องเพลง และการเล่นดนตรี อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมบุคลิกภาพ และสร้างให้ผู้เรียนให้มีความเชื่อ มั่นในตนเองกล้าแสดงออก


 

Voice Early Childhood_250

VOICE PROGRAM

Our vocal program focuses on developing one’s singing talent to its full potential. We personalized the lessons plan according to each students’ vocal problems and musical styles. With these specialized curriculums, we helped our students grow both technically and musically. This program is suitable for everyone from the professional level to beginners. We have a team of highly respected voice teachers with a wide variety of musical experiences to help guide you in your singing journey with us. Our teachers are trained periodiocally to maintain high quality of teaching. … read more


 

Piano for early childhood_250

 

PIANO PROGRAM

The Piano department of Grammy Vocal Studio offers a comprehensive piano education for all ages. We provide individualized piano lessons that will enhance your piano playing ability as well as musicality. We have students as young as 4 years old to one who’s young at heart. Our teaching techniques include, hand positioning, fingering, playing scales, chords progression, the use of soft and damper pedal, playing solo pieces, playing accompanying pieces, etc. We have experienced teachers that specialized in different musical styles such as Pop, Jazz, Classicaland Piano accompaniment. …read more


 

Classcial guitar_250

GUITAR PROGRAM

Grammy Vocal Studio’s guitar program offers a comprehensive guitar education for all ages in both acoustic and electric guitar. We provide individualized lessons that will enhance your guitar playing ability as well as musicality. We offer Jazz guitar, Classical, Pop and Self-accompaniment.Many of our students take two courses Guitar and Voice together. …read more


 

Jamming with เป๊ก ผลิตโชค_250

SPECIAL COURSES

At the age of a very popular TV singing competition, we noticed a demand for the good training system that not only train singers to sing well technically but also sing with a unique and easy-to-recognize style. We train our students to be at their best competing in the TV environment. We also know that nerves can play a big factor, so the students in this program will have pleanty of opportunities to perform and do a mock audition to present themselvesat their best. …read more